Advertisements

วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย ที่เราชาวไทยและน่ายกย่องทางชาวพุทธของชาวไทย ตรงกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าได้แสดงทรง ของพระพุทธเจ้าโดยเป็นการพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกเป็นปฐมเทศนาในตามแบบฉบับ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์จึงทำให้ในวันนั้นมีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ถูกเรียกว่า “วันพระธรรม” หรือ วันพระธรรมจักรและ “วันพระสงฆ์” คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก      อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปตามเป็นครั้งแรกก็ว่าได้  ส่วนในความหมายวันนี้คือของ”อาสาฬหบูชา” ทั้งนี้เราสามารถอ่านได้ 2 อย่าง ก็จะมีคือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา จะเห็นว่ามีประกอบด้วยกันเพียง2 คำ คือ อาสาฬห สามารถแปลว่า เดือน 8 ทางจันทรคติ กับคำว่า บูชา สามารถแปลว่า การบูชา รวมกันคือ การบูชาในเดือน และได้มีการปฐมเทศนาในแบบของ มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง และ 2. อริยสัจ 4 แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ มีอยู่ด้วยกันคือ ทุกข์ ,สมุทัย,นิโรธ ,มรรค อีกด้วยอย่างไรก็ตาม และในวันอาสาฬหบูชาถือเป็นวันสำคัญที่กำหนดวันหนึ่งและเป็นวันหยุดของ ไทยที่ทางราชการจัดไว้ในพิธีทางศาสนา

capture-20141129-213614