Advertisements

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
การเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชองในท้องถิ่นอาสาสมัครสาธารณสุขจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพอนามัยโดยเลือกชาวบ้านบางคนมาทำการฝึกอบรม ให้ทำการรักษาพยาบาลอย่างง่ายๆ การเจ็บป่วยของคนเราอาจจะมีได้ขึ้นบ่อยและต้องพึ่งพาแพทย์อยู่เสมอ การมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจะเป็นตัวช่วยให้ผู้สามารถดูแลสุขภาพได้ตนเองและได้อย่างทั่วถึง มีเวลาเวลาพอที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำหรับงานเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีที่ง่ายๆรวมทั้งดูแลเรื่องปัญหารักษาพยาบาลหรือดูแลรักษาสุขภาพอย่างถูกต้อง ผู้ที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขจะต้องมิหวังผลใดๆไม่จำกัดเพศ และไม่จำกัดอายุและมีอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ อีกเรื่องของการคัดเลือกและตัดสินด้วยการแยกความสามารถ ความชำนาญและผลงานที่ดีก็จะได้รับคัดเลือกสมัครสาธารณสุขดีเด่นระดับจังหวัด เขต ภาคต่อไป กิจกรรมต่างๆ เช่นจัดให้มีการประกวดอาสาสมัครสาธารณสุดีเด่น จัดนิทรรศการสาธารณสุขมูลฐานวันที่ 20 มีนาคม  เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนกลุ่มนี้ และยอมรับว่าอาสาสมัครสาธารณสุขของประชาชน ในปัจจุบันมีอาสาสมัครกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในทุกพื้นที่ในทุกเมืองไทยจึงขอให้พี่น้องคนไทยหันมาดูแลสุขภาพและทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสุขภาพได้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอยู่เพื่อรักษาสุขภาพให้อยู่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของคนไทย

capture-20141129-213323