Advertisements

ในยุคปัจจุบันภาษาอังกฤษกลายเป็นภาษาที่ทุกชาติมุ่งที่จะให้เป็นภาษาที่สองในประเทศของตน ทั้งนี้เพื่อจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาประเทศไปสู่มาตรฐานสากลให้มากยิ่งขึ้น การเรียนหรือการศึกษาหาความรู้ทางภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งจำเป็นในชุมชนทุกภูมิภาคทั่วโลก

การเรียนของนักเรียนในทุกระดับชั้นมักจะพบว่านักเรียนยังขาดความรู้ในทักษาการฟัง พูด อ่าน และการเขียนเป็นอย่างมาก สาเหตุเนื่องมาจากนักเรียนเกิดความสับสนในการเรียนภาษาอังกฤษ ขาดความแม่นยำในหลักเกณฑ์ทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐานซึ่งถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการที่จำนำไปต่อยอดในการศึกษาระดับขั้นสูงต่อไป รวมทั้งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นเว็บไซต์ของเราจึงได้ขอความร่วมมือกับ อ.กษิรา เดโชพุทธิโภคิน (โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย) เรียนเชิญท่านที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้มาศึกษาเนื้อหาสาระที่ได้ถูกรวบรวมเรื่องไว้แล้วนี้ เพื่อนำไปแก้ปัญหาการเรียนการสอนและการต่อยอดการศึกษาในระดับสูงต่อไป

เว็บไซต์ Ro69mcskv.com ของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้ความเข้าใจขั้นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เว็บไซต์ Ro69mcskv.com และ อ.กษิรา เดโชพุทธิโภคิน ผู้รวบรวมเรียบเรียง ขอมอบความรู้เหล่านี้เป็นวิทยาทานแก่ลูกหลานรวมไปถึงท่านที่สนใจที่จะนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ กุศลผลบุญที่ได้รับข้าพเจ้า เว็บไซต์ Ro69mcskv.com และอ.กษิรา เดโชพุทธิโภคิน ขอมอบให้แด่ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านของข้าพเจ้าและลูกๆทุกคน

ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

เว็บไซต์ Ro69mcskv.com และ อ.กษิรา เดโชพุทธิโภคิน

445503822

ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) ตอนที่ 1

ADJECTIVES (คำคุณศัพท์) ตอนที่ 2

NOUNS (คำนาม)

NOUNS (คำนาม) ตอนที่ 2

PRONOUNS (คำสรรพนาม)

PRONOUNS (คำสรรพนาม) ตอนที่ 2

PRESENT CONTINUOUS THNSE

PRESENT CONTINUOUS THNSE ตอนที่ 2

SIMPLE PRESENT TENSE

SIMPLE PRESENT TENSE ตอนที่ 2

SIMPLE PRESENT TENSE ตอนที่ 3

PAST CONTINUOUS TENSE

PAST CONTINUOUS TENSE ตอนที่ 2

PRESENT PERFECT TENSE

PRESENT PERFECT TENSE ตอนที่ 2

SIMPLE PAST TENSE

SIMPLE PAST TENSE ตอนที่ 2

Adverbs (กริยาวิเศษณ์)

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) ตอนที่ 2

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) Verbs (คำกริยา) ตอนที่ 3

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) การใช้ Verb to have ตอนที่ 4

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) การใช้ Verb to do ตอนที่ 5

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) ตอนที่ 6 การใช้ Used to

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) ตอนที่ 7 การใช้ Can

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) ตอนที่ 8 การใช้ May

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) ตอนที่ 9 การใช้ Must

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) ตอนที่ 10 การใช้ Will Shall

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) ตอนที่ 11 การใช้ Dare

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) ตอนที่ 12 การใช้ ought to

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) ตอนที่ 13 การใช้รูปย่อของ Auxiliary Verb

Adverbs (กริยาวิเศษณ์) ตอนที่ 14

PASSIVE VOICE

PASSIVE VOICE ตอนที่ 2 เปลี่ยนรูปประโยคให้อยู่ในรูปปฏิเสธ

PASSIVE VOICE ตอนที่ 3 สร้างประโยคคำถามโดยใช้ Question words

PAST PERFECT TENSE

PAST PERFECT TENSE ตอนที่ 2 ให้อยู่ในรูปปฏิเสธ

SIMPLE FUTURE TENSE

SIMPLE FUTURE TENSE ตอนที่ 2

TAG QUESTIONS (CONVERSATION QUESTION)

ตัวอย่าง Tag questions โดยแยกตามชนิดของ Tense

ตัวอย่าง Tag questions โดยแยกตามชนิดของ Tense (ตอนที่ 2)

APPENDIX I

APPENDIX IV